Big Cleaning Day วัดนิคมสายเอก

11 พ.ค. 2022 14:10:00 กิจกรรม อบต.หนองฉลอง 23

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉลอง นำโดย นายหล้า ศรีมาศ นายก อบต. นางปานจิต แสนทวีสุข ปลัด อบต. ข้าราชการ พนักงาน พนักงานจ้างและเจ้าหน้าที่ ร่วมกับ กำนันวีระชัย ชูกำแพง ผู้ใหญ่บ้านและประชาชนตำบลหนองฉลอง ร่วมกิจกรรมทำความสะอาด Big Cleaning Day ตามโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข : พัฒนาวัดด้วยแนวทาง 5ส ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 สถานที่ วัดนิคมสายเอก หมู่ที่ 7 ตำบลหนองฉลอง

To Top ↑