header

top
Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
7.png0.png9.png2.png0.png
วันนี้13
เมื่อวาน37
สัปดาห์นี้125
เดือนนี้265
ทั้งหมด70920

ข้อมูลของคุณ

  • ไอพี 3.236.8.46
  • บราวเซอร์ Unknown
  • เวอร์ชั่น
  • ระบบปฏิบัติการ Unknown

ใครบ้างออนไลน์

1
ออนไลน์

วันพฤหัสบดี, 09 กรกฎาคม 2563 04:40

news1

เจ้าหน้าที่ อบต.หนองฉลอง ลงพื้นที่ประชาค…

เจ้าหน้าที่ อบต.หนองฉลอง ลงพื้นที่ประชาคมหมู่บ้าน ภายในตำบล ปีงบประมาณ 2562

เจ้าหน้าที่ อบต.หนองฉลอง ลงพื้นที่ประชาคมหมู่บ้าน ภายในตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

อ่านต่อ

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเน…

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT)

  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ Integrity & Transparency assessment (ITA)  CLICK>> แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก External Intregrity & Transparency assessment (EIT) สแกน QR CODE 

อ่านต่อ

การสำรวจความพึงพอใจต่อการบริการของ องค์ก…

การสำรวจความพึงพอใจต่อการบริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉลอง

  ดาวน์โหลด การสำรวจความพึงพอใจต่อการบริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉลองบทที่ 5 สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ   

อ่านต่อ

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉลอง

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉลอง

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉลอง เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉลอง  สมัยสามัญ  สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563

อ่านต่อ

เอกสารแบบร้องทุกข์

ดาวน์โหลด แบบร้องทุกข์

อ่านต่อ

top news2

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงสร้างถนนค…

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงสร้างถนนคอนกรีตฯ

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น ศฏ.ถ.182-02 สายนิคมซอยศูนย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

อ่านต่อ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ.182-02สายนิคมซอยศูนย์    

อ่านต่อ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉลอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อ…

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉลอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

  เอกสารประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉลองเรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กDownload  

อ่านต่อ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉลอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซ…

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉลอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉลอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  PDF Download

อ่านต่อ

สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2560

สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2560

อ่านต่อ

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2560

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2560

อ่านต่อ

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2560

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน_2560

อ่านต่อ

ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกส…

ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี แบบบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

คุณลักษณะเฉพาะ คุณลักษณะเฉพาะต่อ คุณลักษณะเฉพาะ ต่อ 3                                            

อ่านต่อ

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2560

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม2560

อ่านต่อ

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์2560

อ่านต่อ

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม2560

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม2560

อ่านต่อ

top price122

ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างโรงจอดรถน้ำเอนกประสงค์ อ…

ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างโรงจอดรถน้ำเอนกประสงค์ องค์การบริการส่วนตำบลหนองฉลอง 

เอกสารแนบ แบบ ปร.4-ปร.6 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง แบบแปลน

อ่านต่อ

ประกาศเปิดเผยราคากลางก่อสร้างถนน คสล.เส้นกลางหมู่บ้าน สถานที…

ประกาศเปิดเผยราคากลางก่อสร้างถนน คสล.เส้นกลางหมู่บ้าน สถานที่ เส้นกลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านนิคมซอยกลาง ตำบลหนองฉลอง อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 

ปริมาณและราคา ประกาศเปิดเผยราคากลางก่อสร้างถนนคสล.หมู่ 6 ประกาศเปิดเผยราคากลาง

อ่านต่อ

ประกาศการเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นกลางหมู่…

ประกาศการเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นกลางหมู่บ้าน สถานที่ เส้นกลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านนิคมซอยศูนย์ ตำบลหนองฉลอง อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ปริมาณงานและราคา

อ่านต่อ

ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยกลางตะวันตก ส…

ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยกลางตะวันตก สถานที่ ซอยกลางฝั่งตะวันตกหมู่ที่ 7 บ้านนิคมเขต 3 ตำบลหนองฉลอง อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา    

อ่านต่อ

ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ซอยโรงนม หมู่ท…

ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ซอยโรงนม หมู่ที่ 9 บ้านนิคมหนองฉลอง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ปริมาณการและราคา  

อ่านต่อ

ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นข้าง รพ.ขุขั…

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างปปช01. แบบสรปราคากลางฯ แบบสรปราคากลางฯ แบบสรปราคากลางฯ แบบ

อ่านต่อ

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นกลางหมู่บ้าน บ้านหน…

เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ปปช01. แบบสรปราคากลางงานก่อสร้างทางสะพาน_และท่อเหลียม แบบสรุปราคากลางงานก่อสรางทางสะพาน_และท่อเหลี่ยม แบบ  

อ่านต่อ

ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยกลางฝั่งตะวัน…

ตารางแสดงวงเงนงบประมาณทไดรบจดสรรและราคากลางในงานจางกอสราง__ปปช01 แบบสรปราคากลางงานกอสรางทาง_สะพาน_และทอเหลยม แบบสรปราคากลางงานกอสรางทาง_สะพาน_และทอเหลยม

อ่านต่อ

ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด ๖ ตัน…

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง

อ่านต่อ

ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นกลางหมู่บ้าน…

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ปปช01 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง แบบสรปราคากลาง-2 แบบสรปราคากลางงานก่อสร้างตอ-3. ภาพตดแสดงโครงการ

อ่านต่อ

ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 4 ฝั่งตะวันต…

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง แบบสรปราคากลางและงานก่อสราง แบบสรุปราคากลางและงานก่อสรางต่อ สรปราคากลาง ภาพตัดแสดงโครงการ

อ่านต่อ

ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุกเส้นคลอ…

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง สรุปราคากลางงานก่อสร้าง รายกการประมาณการก่อสร้าง ราคาประมาณการก่อสร้างต่อ

อ่านต่อ

ประกาศเปิดเผยราคากลางก่อสร้างถนน คสล.ซอย 4 ฝั่งตะวันตก บ้านน…

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ปปช01 แบบสรุปราคากลาง แบบสรุปราคากลางและงานก่อสร้าง แบบสรุปราคากลางและงานก่อสรางต่อ ภาพตัดแสดงโครงการ ภาพตัดแสดงโครงการต่อ

อ่านต่อ

ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการจัดซื้อ อาหารเสริม(นม) ยู.เอช.ที…

ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการจัดซื้อ อาหารเสริม(นม) ยู.เอช.ที ชนิดกล่อง ตารางเปิดเผยราคากลาง

อ่านต่อ

top act

หัวหน้าส่วนราชการ

 

ปานจต

นางปานจิต  แสนทวีสุข
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉลอง
เบอร์โทร  08-6583-3621

 

พรรณวภา1

นางพรรณวิภา  พวงอินทร์
หัวหน้าสำนักปลัด
เบอร์โทร 09-4562-4298

สายสดา

นางสาวสายสุดา ตั้งจิตวิริยะกุล
ผู้อำนวยการกองคลัง
เบอร์โทร 08-1593-2937

จเร

นายจเร  พิมพ์คงคา
ผู้อำนวยการกองช่าง
เบอร์โทร 08-8595-7506

นภสรพ

นางนภัสรพี  ปรางศรี
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม 
เบอร์โทร 08-0168-3883

 

ตรวจสอบภายใน

 

 

ประจกษชย

นายประจักษ์ชัย  นาคพันธ์
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
เบอร์โทร 08-7026-1139

 
       

 

ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

  นภสรพ
นางนภัสรพี  ปรางศรี
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
เบอร์โทร 08-0168-3883 

   พตา
นางสาวกัญณรัตน์  แก้วคำ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
เบอร์โทร 08-1066-3220
 

 รจนา

นางรจนา  ลิ้นทอง
ครู ค.ศ.2
เบอร์โทร 08-0165-8801

จนทนา

นางจันทนา  พงษ์สุภา
ครู ค.ศ.2
เบอร์โทร 06-4147-7333นางฐิติรัตน์  แพงมาก
ครู ค.ศ.1
เบอร์โทร 08-6265-9154

 


นางสาวนาลิด  ยอดตะพงษ์
ครู ค.ศ.1 
เบอร์โทร 06-4072-5705
ครวาล
นางศิรดา  บุญตา
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 
เบอร์โทร 08-4832-3595
บงอร
นางบังอร  พูลเกิด
ผู้ดูแลเด็ก 
เบอร์โทร 06-29897732
 
นางศรีจันทร์  สอาด
จ้างเหมาบริการ
   

กองคลัง

 สายสดา

นางสาวสายสุดา  ตั้งจิตวิริยะกุล
ผู้อำนวยการกองคลัง  
เบอร์โทร 08-1593-2937


 

 
นางมนิษวาส  นาคพันธ์
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
เบอร์โทร 06-4147-7333

 ธดารตน 1

 นางสาวธิดารัตน์ ดลสุข
นักวิชาการคลังปฏิบัติการ
เบอร์โทร 08-2866-9410

นายจำปา  พงษ์สุวรรณ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
เบอร์โทร 09-5890-4508 

 

ชญญานช

นางสาวชัญญานุช  แพงมา
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
เบอร์โทร 08-0160-6442 

 
 
นตยา

นางสาวนิตยา สามศรี
จ้างเหมาบริการ
เบอร์โทร 08-3223-7763
   

 

eGP

top board

top doc

ผู้บริหาร

nayok

ปลัด อบต.

parat

 
ระบบอัตรากำลัง อปท.kpiศูนย์เศษฐกิจพอเพียง สถ.สหกรณ์ออมทรัพย์ อบจ.สำนักงาน จ.ส.ท.สำนักงาน ก.ฌ.สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานเทศบาล จำกัดระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมุมกองการเจ้าหน้าที่การพัฒนาระบบราชการแผนบริหารความต่อเนื่องขององค์การ (BCP)กลุ่มงานคุ้มครองจริยะธรรมสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สถ.ระบบ e-LAASระบบ KM laasคุณภาพชีวิตท้องถิ่นแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว อปท. ทั่วประเทศศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย DINการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นหลักสูตรนักปกครองท้องถิ่น รอบรู้สู่เสรีประชาคมอาเซียนฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ

foot

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉลอง
ถนนขุขันธ์-โคกตาล หมู่ที่ 9 ต.หนองฉลอง อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33140