header

1.png1.png5.png1.png6.png9.png
วันนี้53
เมื่อวาน135
สัปดาห์นี้635
เดือนนี้2403
ทั้งหมด115169

ข้อมูลของคุณ

 • ไอพี 3.230.144.31
 • บราวเซอร์ Unknown
 • เวอร์ชั่น
 • ระบบปฏิบัติการ Unknown

ใครบ้างออนไลน์

1
ออนไลน์

วันอาทิตย์, 26 กันยายน 2564 10:32

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

   logo

วิสัยทัศน์ (VISION) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉลอง

“ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี มีชุมชนเข้มแข็ง
ปลอดเอดส์และสิ่งเสพติด มีจิตสำนึกทางจริยธรรม
ก้าวนำประชาธิปไตย ก้าวไกลการศึกษา พัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่”

ยุทธศาสตร์

 1. การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 2. การพัฒนา ด้านเศรษฐกิจ
 3. การพัฒนา ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 4. การพัฒนา ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
 5. การพัฒนา ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม

เป้าประสงค์

 1. การสาธารณูปโภค สาธารณูปการได้มาตรฐาน
 2. ประชาชนมีอาชีพและมีรายได้เพิ่มขึ้น
 3. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น และมีส่วนร่วมในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
 4. การบริการสาธารณะแก่ประชาชนเกิดความรวดเร็ว
 5. การศึกษามีคุณภาพ ประชาชนมีส่วนร่วมในการสืบสานศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ตัวชี้วัด

 1. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นการสาธารณูปโภค สาธารณูปการได้มาตรฐาน
 2. ร้อยละของประชาชนที่อาชีพเสริมเพิ่มขึ้น
 3. ร้อยละของประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น และมีส่วนร่วมในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องเพิ่มขึ้น
 4. ร้อยละของการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนรวดเร็วขึ้น
 5. ร้อยละของการศึกษามีคุณภาพ ประชาชนมีส่วนร่วมในการสืบสานศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพิ่มขึ้น

ค่าเป้าหมาย

 1. การสาธารณูปโภค สาธารณูปการได้มาตรฐานร้อยละ 90
 2. ประชาชนที่อาชีพเสริมเพิ่มขึ้นร้อยละ 70
 3. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น และมีส่วนร่วมในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องเพิ่มขึ้นร้อยละ 70
 4. การให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนรวดเร็วขึ้นร้อยละ 90
 5. การศึกษามีคุณภาพ ประชาชนมีส่วนร่วมในการสืบสานศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพิ่มขึ้นร้อยละ 80

กลยุทธ์

 1. ส่งเสริมการก่อสร้างและปรับปรุงบำรุงถนน สะพาน ท่อระบายน้ำ ไฟฟ้า
 2. ส่งเสริมสนับสนุนการฝึกอบรมเพิ่มทักษะอาชีพ
 3. ส่งเสริมกิจกรรมโครงการเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
 4. ส่งเสริมพัฒนาการการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน
 5. ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ และกิจกรรมทางศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามและภูมิปัญญาชาวบ้าน

 

foot

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉลอง
ถนนขุขันธ์-โคกตาล หมู่ที่ 9 ต.หนองฉลอง อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33140