ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี แบบบรรทุกน้ำอเนกประสงค์

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง