ข้อมูลสภาพสังคม

logo

          ตำบลหนองฉลอง มีทั้งหมด 10 หมู่บ้าน

          1. บ้านนิคมซอย 1  หมู่ที่ 1

          2. บ้านนิคมซอย2   หมู่ที่ 2

          3. บ้านนิคมซอย 3  หมู่ที่ 3

          4. บ้านนิคมซอย 4  หมู่ที่ 4

          5. บ้านตรอย         หมู่ที่ 5   

          6. บ้านนิคมซอยกลาง  หมู่ที่ 6

          7. บ้านนิคมเขต3    หมู่ที่ 7

          8. บ้านนิคมซอยศูนย์  หมู่ที่ 8

          9. บ้านนิคมหนองฉลอง  หมู่ที่ 9

          10. บ้านหนองโพธิ์  หมู่ที่ 10

 

        ด้านการศึกษา

           ตำบลหนองฉลองมีศูนย์เด็กเล็ก  จำนวน 3 แห่ง  ดังนี้

           1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนิคมซอยกลาง 

           2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนิคม3

           3.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตรอย

 

           ตำบลหนองฉลองมีโรงเรียนประถมศึกษา 2 แห่ง ดังนี้

           1. รร.นิคม4 (กรมประชาสงเคราะห์)

           2. รร.บ้านตรอย

           ตำบลหนองฉลองมีโรงเรียนขยายโอกาส 1 แห่ง ดังนี้

           1. รร.นิคม3 (กรมประชาสงเคราะห์)

 

           ด้านสาธารณสุข

           1. โรงพบาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนนิคมซอยกลาง

           2.  โรงพบาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนบ้านตรอย

 

           ด้านการสังคมสงเคราะห์

           1. ผู้สูงอายุ 575 คน

           2. ผู้พิการ  136 คน

           3. ผู้ป่วยเอดส์ 4 คน